Zásady ochrany osobných údajov​

1. Základné ustanovenia

 • Prevádzkovateľom osobných údajov podľa 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)je: ELPOOL s.r.o., Vozárova 1, 040 17 Košice

IČO: 36748358
DIČ: 2022332246
IČ DPH: SK2022332246
Firma je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Košiciach I, oddiel s.r.o., vložka číslo 19462/V.

Mobil: +421 905 618 856
E-mail:  info@elpool.sk

 info@elpool.sk

           (ďalej len „Prevádzkovateľ“ a pre účely fakturácie „Dodávateľ“)

 • Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 • Zodpovednou osobou pre ochranu osobných údajov je samotný prevádzkovateľ.

2. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 • Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu Záujemca poskytol (telefonicky, e-mailom, prostredníctvom online komunikácie na webovej stránke). Prevádzkovateľ spracováva Vaše ( Záujemca )identifikačné a kontaktné údaje a údaje.  Ide o tieto osobné údaje: meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto, telefónny kontakt, e-mail.
 •  Prevádzkovateľ spracováva Vaše  osobné a kontaktné údaje získané na základe Vášho súhlasu so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu. Prevádzkovateľ spracováva online identifikátory návštevníka webovej stránky  získané samotným používaním webovej stránky / IP adresa, typ prehliadača, typ operačného systému ,približná poloha, záznam komunikácie na webovej stránke, záznam pohybu po webovej stránke/.
 • Prevádzkovateľ používa v rámci zvyšovania kvality služieb, zberu anonymných dát a pre analytické účely vo svojej prezentácii tzv. súbory cookie. O danej skutočnosti je používateľ webovej stránky  informovaný a svoj súhlas s danou skutočnosťou môže vyjadriť potvrdením príslušného tlačidla v ozname o spracovaní.

3. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

 • plnenie zmluvy medzi Vami a Prevádzkovateľom podľa§ 13 ods. 1 písm. b) zákona,

– oprávnený záujem Prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa§ 13 ods. 1 písm. f) zákona,

 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na zlepšení fungovania web stránky info@elpool.sk podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona.

Účelom spracovania osobných údajov je:

– Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 zákona.

RESUMÉ:  Účely spracovania Vašich osobných údajov a ich právny základ spracovania:

Spracúvanie na základe zmluvy a predzmluvných vzťahov:

 • V súvislosti s dodávkou našich služieb a produktov sme oprávnení spracúvať Vaše osobné údaje a údaje Vašich zamestnancov na základe zmluvného vzťahu bez Vášho súhlasu.
 • Osobné údaje získané od Vás vyplnením kontaktného formulára sú na účely predzmluvných vzťahov (napr. žiadosť o cenovú ponuku, žiadosť o bližšiu špecifikáciu poskytovaných služieb, informácia o produkte) a sme oprávnení spracúvať ich taktiež bez Vášho súhlasu.

Spracúvanie na základe súhlasu:

 • Vaše osobné údaje môžeme spracúvať len s Vašim dobrovoľným súhlasom na účely zasielania bezplatného newslettera spoločnosti, prostredníctvom ktorého Vás môžeme informovať o našich novinkách. Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovaciu linku priamo v zaslanom (e-mail) v newsletteri (disclaimer), alebo poslaním požiadavky na e-mail: info@elpool.sk
 

4. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje bezodkladne vymaže.

5. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

 • podieľajúce sa na dodaní tovaru a prípadnej realizácii platieb na základe zmluvy /pošta, kuriér/,
 • podieľajúce sa na fakturácii,
 • podieľajúce sa na účtovnom spracovaní,
 • zaisťujúce online komunikáciu a marketingové služby.

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

6. Vaše práva

Za podmienok stanovených v zákone máte:

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných  údajov. 

7. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk /heslovaním, antivírusovým zabezpečením/ a úložísk osobných údajov v listinnej podobe /najmä bezpečnostné skrine, uzamykateľné priestory/.
 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

8.  Záverečné ustanovenia

 • Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 • S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.
 • Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov alebo ak si chcete uplatniť niektoré z Vašich práv, napíšte nám na: info@elpool.sk Máte taktiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak predpokladáte, že došlo k porušeniu Vašich práv.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 19.11.2019

Kde nás nájdete?

 • ELPOOL s.r.o.

Fakturačné údaje

 • IČO: 36748358
 • DIČ: 2022332246
 • IČ-DPH: SK2022332246
 • Firma je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Košiciach I, oddiel s.r.o., vložka číslo 19462/V.

Maloobchod

Vybrané produkty z našej ponuky je možné objednať aj cez E-SHOP. Zariadenia, ktoré vyžadujú odbornú montáž, alebo je na montáž týchto zariadení potrebné špeciálne povolenie (napr. autoalarmy, vyhľadávacie systémy – licencia na poskytovanie technickej služby) dodávame len s montážou.

Veľkoobchod

Ak ste montážna firma alebo predajca vozidiel, zaregistrujte sa na našom webe pre veľkoobchodných partnerov www.autoprotect.sk. Získate tak prístup k veľkoobchodným cenám a technickým informáciam k vybraným produktom.
2022

© ELPOOL s.r.o.

Všetky práva vyhradené